נספח איכות להזמנת רכש

ספק נכבד

אישור ההזמנה מהווה הסכמתך לביצוע ההזמנה בהתאם לתנאיה .

כללי:

 

 1. ג’יוגאנו או לקוחותיה זכאית לבצע ביקורת איכותלפריטי ההזמנה במתקני הספק.
 2. במידה ויידרש, הספק יאפשר ביצוע סיקור ע”י לקוח ג’יוגאנו במתקניו.
 3. ספק יבצע 100 אחוז בבחינה בתהליך ובביקורת סופית.
 4. הבדיקות הסופיות שתעשינה אצל הקבלן תבוצענה רק עלפריטים גמורים וארוזים למשלוח.
 5. הבדיקות תעשה מדגמית מכל קרטון לפי תוכנית המתבססת על תקן ANSI Z1.4  רמת בחינה רגילה,רא”ר 2.5% C=0.
 6. במקרה של פסילה היצרן יבצע על חשבונו סקירה חוזרת,ויגיש שנית את המנה.
 7. אם נדרש בדיקה במקור,המשלוח יבוצע רק לאחר שמנהלאיכות של ג’יוגאנו או נציג מטעמו אישר בכתב את המנה/או ייתן תג שמיש.
 8. הספק ידווח לג’יוגאנו על כל שינוי בתהליכי העבודהככל שהם נוגעים להזמנה זאת ויקבל אישור על השינוי במוצר או בתהליך.
 9. במקרה של פסילה יש לנהגיש דו”ח פעולה מתקנתומונעת תוך 14 יום. ג’יוגאנו רשאית לא לקבל משלוח נוסף של הפריט הפסול כל עודלא הוגש דוח זה.
 10. לספק לא ניתנת סמכות לאישור חריגות מדרישותהשרטוטים או מפרטים.במידה וקיים חשש כי מוצר לא מתאים נשלח לג’יוגאנו ישלח הספקתוך 24 שעות דו”ח מפורט הכולל את פרטי אי ההתאמה וההשלכותהפוטנציאליות על מוצרים נוספים.
 1. לכל פריט ראשון ,או פריט שלא יוצר במשך 24 החודשים הקודמים להזמנה זו,יבצע  FAI בהתאם לתקן  AS9102 או מקביל לו. הספק נדרש לקבל אישור הבטחת איכות ג’יוגאנו.

12.   הספק ישמור על רשומות האיכות הנוגעות להזמנה זאת למשךכול חיי המוצר במשך 7 שנים. לפני השמדת הרשומות יפנה הספק לג’יוגאנו לצורך קבלת אישור להשמדתן.

 1. נדרש לספק חומרי גלם מקוריים בהתאם לדרישות התקן מניעה
  וטיפול ברכיבים
   מזויפים , הספק מחוייב לצרף לכל משלוח מסמכים המעידים עלמקור מנת חו”ג ששימש בתהליך הייצור של פרטי ההזמנה .
 1. קבלנות משנה של קב”מ/ספק ילוו בשירשור דרישותאיכות לאורך כל שרשרת הרכש.

15.  בקשת פעולה מתקנת של ספק (SCAR).כאשר קיימת בעיית איכות עם פריט כלשהו של ספק, ג’וגאנו רשאי להעביר SCAR לספק, הדורש מענה בזמן שיכלול את המידע הבא: ניתוח הגורם לבעיה, הצהרה על הפעולהשננקטה למניעת הישנות, יעילות הפעולה.

16.  טרם ביצוע המשלוח הספק יגיש ATR (דוחבדיקות) ודוח FAI עבור כל מוצר שיאושר על ידי מחלקת ה- QAוהנדסה של Juganu. רק לאחר אישור מחלקת ההנדסהוהאיכות, על הספק לשלוח את המוצר הוזמן.

17.   דוח אטימות (Sealing Report) עבור כל יחידה אם נדרש.

18.  בדיקה חזותית של פני משטח תתבצע לפי קריטריונים הבאים:

 

תאור פגמים

קריטריונים

בועות

אסור

חלקיקים

אסור

שקעים

אסור

זיהומים

אסור

שריטות

אסור

נזק מכני

אסורתוקף שימוש :

 

 1. חומרים בעלי תאריך תפוגה כגון דבקים  או פדים טרמים יסופקו באריזתם המקורית עליהמצויינים תאריך הייצור ותאריך התפוגה.
 2. חומרים עם אורך חיים מוגבל יסופקו אורך חיי מדף לאפחות  מ-6 חודשים ממועד ההספקה, אלא
  עם סוכם אחרת.
 3. משך הזמן ממועד הייצור עד לאספקה של רכיביםאלקטרוניים ואלקטרו מכאניים לא יעלה על 18 חודשים

 

תהליכים מיוחדים :

 

1.     נדרש לספק אישור תהליך תיקוף עצמי לכל תהליך מיוחדהמבוצע עבור הזמנה זו, האישור יכלול את כל השלבים בתיקוף ויהיה חתום ע”י מנהלאיכות.

 1. במקום אישור תיקוף עצמי ניתן לספק תעודת NAD-CAP בתוקף, לתהליך המיוחד המבוצעעבור הזמנה זו.
 2. האישור יתייחס למתקנים, ציוד, תהליכים וצוות מתפעל לגבי כל עבודה בהזמנה זו הכרוכה ציפוי, פסיבצי, טיפול תרמי, ריתוך, הלחמה, ניקוי, בדיקות רדיוגרפיות, מגנטיות או נוזלים חודרים תהליכי צבע וכו’.

 

עיבוד שבבי זיווד ותבריגים:

 

1.     במקרה שיש אי התאמה בין השרטוט המצורף להזמנה לבין המהדורה המופיעה על גבי ההזמנה,יש להתריע מידלמחלקת הרכש והאיכות.

2.     במקרה זה אין להתחיל כל פעולה הנוגעת לייצור הפריט.הייצור יבוצע המופיעה בהזמנה.

3.     לחלקי עיבוד שבבי וזיווד נידרש לצרף COC של חומר הגלם, דו”ח מידות,דו”ח איכות לציפוי,דו”ח איכות לצבע.

4.     ביקורת לפריטים תבוצע מטעם  ג’יוגאנו ע”י מנהל איכות או מבקר חיצוני מטעמה בחצרהקבלן ורק באישורו יסופקו הפריטים לג’יוגאנו.

5.     תיקונים יבוצעו באחריות ועל חשבון הספק, כולל שינוע (אםנקלטו בג’יוגאנו).

6.     תגמירים:ציפוי+ צבע יבוצעו בהתאם לתקן המפורט בשרטוטים.

7.     במידה ובגוף ההזמנה מוזכר הלקוח הסופי התהליכים המיוחדיםיבוצעו ע”י ספקים מאושרים ע”י הלקוח הסופי.

 

 

רתמות / צמות וחיווטים :

 

 1. רתמות/חיווט יעמדו בתקןIPC-A-620   רמת סיווג CLASS 3.לכל מנת יצור חדשה יוצר אב טיפוס ויאושר בג’יוגאנו לפני יצור המנה.
 2. תצורף תעודת התאמה (COC) ותעודת בדיקה Report – Acceptance Test  לבדיקות חשמליות.
 3. כל צמה /רתמה תסומן במדבקה שתכלול מק”ט ומהדורה ובכול מקרה בהתאמהלשרטוט מאושר.

 

רכיבים אלקטרוניים ואלקטרו מיכאניים :

 

1.     הרכיבים יגיעו באריזה האנטי-סטטית או המקורית המלאהוהמקורית של היצרן. חומר רגיש ל- ESD כלהמרכיבים, שהם פריקה אלקטרוסטטית (ESD) ו / אורגישים לכוחות אלקטרומגנטיים (EMF), חייביםלהיות מעובדים ונארזים בהתאם ל- DOD-STD-1686 או ANSI / ESD S20.20.

 1. רכיבים בעלי רגליים ארוכות היוצאות מתחתית הרכיב (כגון: קבלים, טרנזיסטורים וכו’.) ייארזו מארזים המגנים על רגלי הרכיבים .
 2. במידה והפריטים עברו גלילה / אריזה מחודשת – יש לציין זאת על גבי הגליל.יש לוודא שהרכיבים בסרגלים אינם משוחררים ואינם פוגעים אחד בשני.
 3. לכל משלוח יש לצרף COC  של היצרן.יש לעמוד בדרישות תקן  AS5553 במהדורתו העדכנית – בכול
 4. הקשור למניעת רכש רכיבים מזוייפים.
 5. מפיצים מורשים יעמדו בדרישות התקן AS6496  – בכול הקשור למניעת רכש רכיבים מזוייפים.

 

 

מעגלים אלקטרוניים/הרכבת מעגלים
אלקטרוניים- (השמה):

 

1.     מעגלים מודפסים- חובת עמידה בתקני IPC-A-600 דרוג טיב CLASS 3 ו   ,IPC6012 לכל
מנה יסופקו קופונים ודו”חות איכות.

2.     מעגלים מורכבים- חובת עמידה בתקני IPC-A-610 דרוג טיב   / CLASS 3 בצרוף COC + כרטיס ניתוב.

3.     כרטיסים אלקטרוניים יסומנו ע”י מדבקות זיהוי שתכלולנה
:
P/N.D/C.REV.S/N קוד לזיהויהקבלן (אלה אם צויין אחרת בהזמנה/SOW).

4.     שימוש בחומרי לחם (סוגי בדיל/משחות הלחמה) יהיה ע”פ
דרישות איכות לקוח קצה המשורשרות במסגרת ההערות בטופס הזמנה זו.

 

כספים :

 

1.     יש לצרף אישור על ניכוי מס במקור וניהול ספרים .

2.     יש לכלול את מספר השורות הרלוונטיות ואת מספר ההזמנה על
גבי חשבונית מס וכל תעודת משלוח.

3.     יש לכלול את מספר העוסק המורשה של ג’יוגאנו על גבי
חשבונית המס.

4.     חשבונית המס תוגשנה בשקלים.

5.     ג’יוגאנו תבצע את התשלום 60 יום מתום החודש בו התקבלה
הסחורה,או מהמועד המצוין בהזמנה, המאוחר ביניהם.

6.     במידה ובהזנה נקבע המחיר במטבע זר, לג’יוגאנו הזכות
לבחור אם לבצע את התשלום במט”ח או בשקלים.

7.     כאשר המחיר השקלי יחושב לפי שער החליפין היציג ביום
האספקה או המועד בהזמנה ,הנמוך ביניהם.

נספח איכות להזמנת רכש

ספק נכבד

אישור ההזמנה מהווה הסכמתך לביצוע ההזמנה בהתאם לתנאיה .

כללי

1. יש לאשר קבלת ההזמנה , מחירים ומועד אספקה בפקס/מייל חוזר תוך 24 שעות מרגע קבלת ההזמנה

2. אין לחרוג מהכמות המוזמנת המופיעה בשורת ההזמנה

 3. כל שינוי במועד האספקה (הקדמה או איחור) ביחס למופיע בשורת ההזמנה חייב לקבל אישור מראש ובכתב ממחלקת הרכש.
4. ממקרה של פיגור במועד האספקה ביחס למצוין בשורת ההזמנה,ללא קבלת אישור מראש, ג’יוגאנו תקזז ממחיר המוצר 0.5% לכל שבוע פיגור.
5. ג’יוגאנו רשאית לבטל את ההזמנה במידה והיצרן/ספק פיגר במועד ההספקה למעלה מ 30 יום.
6. ג’יוגאנו רשאית לבטל שורות בהזמנה 30 יום לפני תאריך האספקה , למעט מקרים בהם קיבל הספק אישור בכתב לייצר עודפים למלאי.
7. פריט / טובין שלא ייענו לדרישות שהוצבו בהזמנה או במפרט יוחזרו לספק על חשבונו , וזאת תוך 30 יום מיום הקבלה במחסן ג’יוגאנו.
8. כל הטובין יסופקו בצרוף COC מקורי של היצרן המאשר עמידה בתנאי ההזמנה ונספח זה.
9. כל הפריטים במשלוח חייבים לעמוד בדרישות תקן ROHS, אלה אם כן מצוין במפורש NON ROHS.
10. הספק מתחייב לאחריות יצרן למשך שנה לפריטים המסופקים (אלא אם כן צויין אחרת בהזמנה).
11. במידה ובגוף ההזמנה מוזכר הלקוח הסופי יש ליישם את דרישות הלקוח הישימות במסגרת הזמנה זו וקבלני המשנה.

אריזות ומשלוחים  

 1אם לא צוין אחרת בהזמנה,ההובלה עד למחסן הקבלה של ג’יוגאנו היא באחריות ועל חשבון הספק.
2. רכיבים אלקטרוניים ואלקטרו מכניים יגיעו בסרגלים או אריזות אנטיסטטיות שלמות ומקוריות של היצרן .
3. יש לציין מספר הזמנה ומספר שורה בהזמנה על גבי תעודת המשלוח / החשבונית
4. באחריות היצרן/ספק לספק את הטובין ארוזים למשלוח באופן שימנע פגיעה או נזק לטובין.
5. יש להקפיד על מניעת גופים זרים בתהליכי הייצור והאריזה (FOD).
6. סימון על אריזה – מק”ט יצרן/ספק,מק”ט ג’יוגאנו,מס’ הזמנה,תאור,כמות ואריזה.
7. יש לתאם אספקה עם מנהלת לוגיסטיקה- חנה 

 972-54-522-5727.

איכות

כל הספקים חייבים לעמוד בדרישות

ISO9001

ג’יוגאנו או לקוחותיה זכאית לבצע ביקורת איכות לפריטי ההזמנה במתקני הספק.

 2. במידה ויידרש, הספק יאפשר ביצוע סיקור ע”י לקוח ג’יוגאנו במתקניו.

3. ספק יבצע 100 אחוז בבחינה בתהליך ובביקורת סופית.
4. הבדיקות הסופיות שתעשינה אצל הקבלן תבוצענה רק על פריטים גמורים וארוזים למשלוח.

5. הבדיקות תעשה מדגמית מכל קרטון לפי תוכנית המתבססת על תקן ANSI Z1.4 רמת בחינה רגילה,רא”ר 2.5% C=0.

6. במקרה של פסילה היצרן יבצע על חשבונו סקירה חוזרת ,ויגיש שנית את המנה.

7. אם נדרש בדיקה במקור,המשלוח יבוצע רק לאחר שמנהל איכות של ג’יוגאנו או נציג מטעמו אישר בכתב את המנה/או ייתן תג שמיש.

8. הספק ידווח לג’יוגאנו על כל שינוי בתהליכי העבודה ככל שהם נוגעים להזמנה זאת ויקבל אישור על השינוי במוצר או בתהליך.

9. במקרה של פסילה יש לנהגיש דו”ח פעולה מתקנת ומונעת תוך 14 יום. ג’יוגאנו רשאית לא לקבל משלוח נוסף של הפריט הפסול כל עוד לא הוגש דוח זה

10.לספק לא ניתנת סמכות לאישור חריגות מדרישות השרטוטים או מפרטים.במידה
וקיים חשש כי מוצר לא מתאים נשלח לג’יוגאנו ישלח הספק תוך 24 שעות דו”ח
מפורט הכולל את פרטי אי ההתאמה וההשלכות הפוטנציאליות על מוצרים
נוספים.


11. לכל פריט ראשון ,או פריט שלא יוצר במשך 24 החודשים הקודמים להזמנה זו,יבצע FAI בהתאם לתקן AS9102 או מקביל לו. הספק נדרש לקבל אישור הבטחת איכות ג’יוגאנו.


12. הספק ישמור על רשומות האיכות הנוגעות להזמנה זאת למשך כול חיי המוצר במשך 7 שנים. לפני השמדת הרשומות יפנה הספק לג’יוגאנו לצורך קבלת אישור להשמדתן.


13. נדרש לספק חומרי גלם מקוריים בהתאם לדרישות התקן מניעה וטיפול ברכיבים
מזויפים , הספק מחוייב לצרף לכל משלוח מסמכים המעידים על מקור מנת חו”ג
ששימש בתהליך הייצור של פרטי ההזמנה .


14. קבלנות משנה של קב”מ/ספק ילוו בשירשור דרישות איכות לאורך כל שרשרת
הרכש

15. בקשת פעולה מתקנת של ספק (SCAR). כאשר קיימת בעיית איכות עם פריט
כלשהו של ספק, ג’וגאנו רשאי להעביר SCAR לספק, הדורש מענה בזמן שיכלול
את המידע הבא: ניתוח הגורם לבעיה, הצהרה על הפעולה שננקטה למניעת
הישנות, יעילות הפעולה.


16. טרם ביצוע המשלוח הספק יגיש ATR (דוח בדיקות) ודוח FAI עבור כל מוצר
שיאושר על ידי מחלקת ה- QA והנדסה של Juganu. רק לאחר אישור מחלקת
ההנדסה והאיכות, על הספק לשלוח את המוצר שהוזמן.


17. דוח אטימות (Sealing Report) עבור כל יחידה אם נדרש.


18. בדיקה חזותית של פני משטח תתבצע לפי קריטריונים הבאים:

 

תאור פגמים

קריטריונים

בועות

אסור

חלקיקים

אסור

שקעים

אסור

זיהומים

אסור

שריטות

אסור

נזק מכני

אסור

 

תוקף שימוש

1 חומרים בעלי תאריך תפוגה כגון דבקים  או פדים טרמים יסופקו באריזתם המקורית עליה מצויינים תאריך הייצור ותאריך התפוגה.

חומרים עם אורך חיים מוגבל יסופקו אורך חיי מדף לא פחות  מ-6 חודשים ממועד ההספקה, אלא עם סוכם אחרת.

3משך הזמן ממועד הייצור עד לאספקה של רכיבים אלקטרוניים ואלקטרו מכאניים לא יעלה על 18 חודשים

 תהליכים מיוחדים :

 1.  

 1 דרש לספק אישור תהליך תיקוף עצמי לכל תהליך מיוחד המבוצע עבור הזמנה זו, האישור יכלול את כל השלבים בתיקוף ויהיה חתום ע”י מנהל איכות.

2 במקום אישור תיקוף עצמי ניתן לספק תעודת  NAD-CAP בתוקף, לתהליך המיוחד המבוצע עבור הזמנה זו.

3 האישור יתייחס למתקנים, ציוד, תהליכים וצוות מתפעל לגבי כל עבודה בהזמנה זו הכרוכה בציפוי, פסיבציטיפול תרמי, ריתוך, הלחמה, ניקוי, בדיקות רדיוגרפיות, מגנטיות או נוזלים חודרים ותהליכי צבע וכו’.

עיבוד שבבי זיווד ותבריגים:

 1.  

1 במקרה שיש אי התאמה בין  השרטוט המצורף להזמנה לבין המהדורה המופיעה על גבי ההזמנה,יש להתריע מיד למחלקת הרכש והאיכות.

2 במקרה זה אין להתחיל כל פעולה הנוגעת לייצור הפריט. הייצור יבוצע המופיעה בהזמנה.

3. לחלקי עיבוד שבבי וזיווד נידרש לצרף COC של חומר הגלם, דו”ח מידות ,דו”ח איכות לציפוי,דו”ח איכות לצבע.

4.ביקורת לפריטים תבוצע מטעם  ג’יוגאנו ע”י מנהל איכות או מבקר חיצוני מטעמה בחצר הקבלן ורק באישורו יסופקו הפריטים לג’יוגאנו.

5.תיקונים יבוצעו באחריות ועל חשבון הספק, כולל שינוע (אם נקלטו בג’יוגאנו).

6.תגמירים:ציפוי+ צבע יבוצעו בהתאם לתקן המפורט בשרטוטים.

7.במידה ובגוף ההזמנה מוזכר הלקוח הסופי התהליכים המיוחדים יבוצעו ע”י ספקים מאושרים ע”י הלקוח הסופי.

   רתמות / צמות וחיווטים 

  1 רתמות/חיווט יעמדו בתקןIPC-A-620   רמת סיווג CLASS 3.

  2 לכל מנת יצור חדשה יוצר אב טיפוס ויאושר בג’יוגאנו לפני יצור המנה.

  3 תצורף תעודת התאמה (COC) ותעודת בדיקה Report – Acceptance Test  לבדיקות חשמליות.

  4 כל צמה /רתמה תסומן במדבקה שתכלול מק”ט ומהדורה ובכול מקרה בהתאמה לשרטוט מאושר.

   

  רכיבים אלקטרוניים ואלקטרו מיכאניים.

  1 הרכיבים יגיעו באריזה האנטי-סטטית או המקורית המלאהוהמקורית של היצרן. חומר רגיש ל- ESD כלהמרכיבים, שהם פריקה אלקטרוסטטית (ESD) ו / אורגישים לכוחות אלקטרומגנטיים (EMF), חייביםלהיות מעובדים ונארזים בהתאם ל- DOD-STD-1686 או ANSI / ESD S20.20.

  2 רכיבים בעלי רגליים ארוכות היוצאות מתחתית הרכיב (כגוןקבלים, טרנזיסטורים וכו’.) ייארזו מארזים המגנים על רגלי הרכיבים .

  3 במידה והפריטים עברו גלילה / אריזה מחודשת – יש לציין זאת על גבי הגליל.יש לוודא שהרכיבים בסרגלים אינם משוחררים ואינם פוגעים אחד  בשני.

  4 לכל משלוח יש לצרף COC  של היצרן.יש לעמוד בדרישות תקן  AS5553 במהדורתו העדכנית – בכול

  5 הקשור למניעת רכש רכיבים מזוייפים.

  6 מפיצים מורשים יעמדו בדרישות התקן AS6496  – בכול הקשור למניעת רכש רכיבים מזוייפים.

   

  מעגלים אלקטרוניים/הרכבת מעגלים
  אלקטרוניים- (השמה):

  1 הרכיבים יגיעו באריזה האנטי-סטטית או המקורית המלאהוהמקורית של היצרן. חומר רגיש ל- ESD כלהמרכיבים, שהם פריקה אלקטרוסטטית (ESD) ו / אורגישים לכוחות אלקטרומגנטיים (EMF), חייביםלהיות מעובדים ונארזים בהתאם ל- DOD-STD-1686 או ANSI / ESD S20.20.

  2 רכיבים בעלי רגליים ארוכות היוצאות מתחתית הרכיב (כגוןקבלים, טרנזיסטורים וכו’.) ייארזו מארזים המגנים על רגלי הרכיבים .

  3 במידה והפריטים עברו גלילה / אריזה מחודשת – יש לציין זאת על גבי הגליל.יש לוודא שהרכיבים בסרגלים אינם משוחררים ואינם פוגעים אחד  בשני.

  4 לכל משלוח יש לצרף COC  של היצרן.יש לעמוד בדרישות תקן  AS5553 במהדורתו העדכנית – בכול הקשור למניעת רכש רכיבים מזוייפים.

  5 מפיצים מורשים יעמדו בדרישות התקן AS6496  – בכול הקשור למניעת רכש רכיבים מזוייפים.

   

  כספים :

  1 יש לצרף אישור על ניכוי מס במקור וניהול ספרים .

  2 יש לכלול את מספר השורות הרלוונטיות ואת מספר ההזמנה על גבי חשבונית מס וכל תעודת משלוח.

  3 יש לכלול את מספר העוסק המורשה של ג’יוגאנו על גבי חשבונית המס.

  4 חשבונית המס תוגשנה בשקלים.

  5 ג’יוגאנו תבצע את התשלום 60 יום מתום החודש בו התקבלה הסחורה,או מהמועד המצוין בהזמנה, המאוחר ביניהם.

  6 במידה ובהזנה נקבע המחיר במטבע זר, לג’יוגאנו הזכות לבחור אם לבצע את התשלום במט”ח או בשקלים.

  7 כאשר המחיר השקלי יחושב לפי שער החליפין היציג ביום האספקה או המועד בהזמנה ,הנמוך ביניהם.